Persbericht Een Ander Joods Geluid

Het bestuur van de Stichting Een Ander Joods Geluid te Amsterdam heeft kennis genomen van verscheidene klachten die namens een groot aantal personen bij het Openbaar Ministerie te Amsterdam zijn ingediend tegen Mevrouw Gretta Duisenberg, naar aanleiding van door haar tijdens een radio-interview gemaakte opmerkingen.

VerklaringDe huidige Israëlische politiek, zoals die onder meer tot uiting komt in toenemende hardheid jegens de Palestijnse bevolking, vraagt meer dan voorheen om een kritische opstelling. Dit is ook merkbaar in Nederland. E$eacute;n van de vertolkers van die kritiek is de Stichting Een Ander Joods Geluid, een andere de Initiatiefgroep ‘Stop de Bezetting’, onder voorzitterschap van mevrouw Gretta Duisenberg. Deze en andere initiatieven worden geconfronteerd met historisch begrijpelijke en invoelbare emoties, van menigeen, vooral uit joodse hoek, die bedoelde opvattingen niet deelt.Kritiek op het Israëlisch beleid wordt vlug, maar ten onrechte, uitgelegd als kritiek op een land, Israël, en zijn bevolking. Door verregaande identificatie met die bevolking volgt dan gauw de beschuldiging dat antisemitische sentimenten aan die kritiek ten grondslag zouden liggen. Men dient echter te bedenken dat Israël, net als andere landen, politiek bedrijft. Te menen dat die politiek immuun zou zijn voor kritiek is naïef en contraproductief. Kritiek op Israëlische politiek te smoren door deze als uit haar aard als antisemitisch te bestempelen, is een te gemakkelijk maar ook gevaarlijk middel. Het behelst een zware beschuldiging, waarmee niet licht omgesprongen moet worden.Het bestuur van de Stichting Een Ander Joods Geluid ziet geen reden om mevrouw Duisenberg dit zware verwijt te maken. Het is het bestuur niet ontgaan dat haar uitspraken soms niet heel doordacht klinken, of soms niet met grote zorgvuldigheid zijn geformuleerd. Voor zover nodig, ziet het bestuur in dat feit eerder een reden die haar vrijpleit dan belast. Als uitspraken worden geciteerd buiten het verband waarin zij gedaan zijn, is extra voorzichtigheid bij de interpretatie geboden. Zo werd de gewraakte opmerking over ‘zes miljoen handtekeningen’ vooraf gegaan door de voorzet van de verslaggeefster: "u hebt nu zesduizend handtekeningen, hoeveel wilt u er uiteindelijk hebben", of woorden van die strekking. Dan ligt een ondoordachte vergroting met een factor duizend wel erg voor de hand.In voorgaande jaren is ten aanzien van mevrouw Duisenberg geen enkel objectief aanknopingspunt te vinden waaruit te concluderen valt dat zij laakbare, antisemitische meningen heeft verkondigd. Het is het bestuur bovendien bekend, dat zij zich bij eerdere gelegenheden juist zeer bezorgd heeft getoond, dat anderen zich antisemitisch zouden uiten. Met name belangrijk acht het bestuur, dat de standpunten van de Initiatiefgroep waarvan mevrouw Duisenberg voorzitter is, uitsluitend van politieke, en op geen enkele wijze van racistische of anti-semitische aard zijn. Alles overziende lijken de verwijten en klachten in haar richting vooral ingegeven door de behoefte haar te schaden, als boegbeeld van het door haar geleide Initiatief.Het bestuur is van mening dat de discussie er meer mee gediend is zich te richten op de zaak zelf. Die zaak is het Israëlisch-Palestijnse conflict, en de almaar verslechterende situatie. Het gaat daarbij in het bijzonder om de reeds 35 jaar durende bezetting door het Israëlische leger van Palestijns gebied, de voor Israëli’s maar bovenal voor Palestijnen zeer schadelijke onderdrukking en vernedering van de Palestijnse burgerbevolking, en de weerstand hiertegen, die voor beide partijen vernietigend is. Hoe eerder daaraan een einde komt, des te beter. Daarop is het initiatief van mevrouw Duisenbergs organisatie gericht, vanuit de overweging dat mensenrechten ondeelbaar zijn. Dit uitgangspunt heeft de volle instemming van het bestuur van de Stichting Een Ander Joods Geluid.Het bestuur van de Stichting Een Ander Joods Geluid

Reacties