Voorwaarden

Voorwoord

Voor het gebruikmaken van deze website gelden over en weer regels. In de Algemene Voorwaarden staan de regels beschreven. Wat kun je van ons verwachten en wat mogen wij van jou verwachten?

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden verstaan wij onder:

  • Joods.nl: en al haar activiteiten;
  • Je/Bezoeker: iedere natuurlijke persoon of organisatie, die gebruikmaakt of wil maken van producten en/of diensten van joods.nl;
  • Websitewww.joods.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Door gebruik te maken van joods.nl ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

3. Indien je met één of meer voorwaarden niet akkoord bent, verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze website en andere diensten van joods.nl.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook, tenzij anders vastgelegd, van toepassing op alle overeenkomsten die wij met je sluiten.

Artikel 3. Nieuwsbrief

1. Je kunt je mondeling (bijv. telefonisch), schriftelijk (per brief) of elektronisch (e-mail, website) aanmelden om de nieuwsbrief van joods.nl te ontvangen.

2. Onze nieuwsbrief kan dagelijks verstuurd worden en bestaat veelal uit de volgende onderwerpen:

  • Joodse cultuur, Jodendom, Joods Nederland en Israel;
  • Nieuwsartikelen, achtergronden en columns;
  • Actualiteit, Politiek, Agenda, Cultureel, Muziek;
  • Aanbiedingen en acties van joods.nl en adverteerders.

3. Indien jij je wilt uitschrijven van onze nieuwsbrief kan je dat op elk gewenst moment. Via de uitschrijf link onderaan elke nieuwsbrief of via ons contactformulier.

4. In je de beschikking hebt over een inlognaam en wachtwoord die toegang geeft tot je eigen joods.nl account, mag je deze niet verspreiden of met anderen delen.

Artikel 4. Privacy en Cookiebeleid

De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring.

De manier waarop wij omgaan met cookies is vastgelegd in onze Cookiebeleid.

Artikel 5. Disclaimer

Onze disclaimer is vastgelegd in onze Disclaimer.

Artikel 6. Auteursrechten

Je mag de inhoud van onze uitgaven, de inhoud van onze website, of de inhoud van enige andere onder ons Auteursrecht vallende, door ons verstrekte of openbaar gemaakte informatie, zonder onze toestemming vermenigvuldigen en/of voor commerciële of niet-commerciële doeleinden inzetten, mits gebruikmaking van bronvermelding ‘joods.nl’ en een hyperlink naar deze website.

Artikel 7. Donaties & Legaten

1. Als je een financiële bijdrage wilt geven ter ondersteuning van de activiteiten van joods.nl, kun je dit doen in de vorm van een donatie of een legaat.

2. Het bedrag dat je doneert voegen wij toe, mits anders overeengekomen, aan onze algemene middelen.

3. Je kunt het bedrag dat je doneert binnen 14 dagen terugvragen.

4. Als je een legaat of iets anders wilt nalaten aan joods.nl, dan kun je een legaat opnemen in je testament. Wij maken daarbij het voorbehoud van boedelbeschrijving. Na ontvangst voegen wij jouw legaat, mits gespecificeerd vastgelegd, toe aan onze algemene middelen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Wij stellen al het mogelijke in het werk om de juistheid van de door ons verstrekte informatie te waarborgen. Als je gebruik maakt van deze informatie, doe je dat echter altijd voor eigen rekening en risico.

Artikel 10. Klachten

1. Klachten kun je kenbaar maken via de contactmogelijkheden, zoals via ons contactformulier. Wij geven je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen, antwoord op jouw klacht. Als wij niet binnen deze termijn kunnen antwoorden, laten wij je dat zo snel mogelijk weten. Daarbij laten wij je dan ook weten binnen welke termijn jij wel een antwoord van ons kunt verwachten.

2. Als je het niet eens bent met de afhandeling van jouw klacht, dan kun je de klacht binnen een redelijke termijn na afhandeling, schriftelijk en gemotiveerd indienen bij het bestuur van joods.nl.

3. Het bestuur van joods.nl laat je binnen 30 dagen schriftelijk weten of en zo ja in hoeverre en op welke wijze wij aan de bezwaren tegemoet zullen komen.

Artikel 11. Wijziging van deze voorwaarden

1. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.

2. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u deze website bezoekt, om de meest recente Algemene Voorwaarden vast te stellen.

2. Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 12. Depot en inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door joods.nl. Datum van inwerkingtreding 21 mei 2018.