Privacyverklaring

ALGEMEEN

Joods.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met onze Privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Joods.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. fDit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Wij verzamelen geen gegevens die het ras, de gezondheid, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid van een persoon betreffen.

Als joods.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u contact opnemen via dit contactformulier of via het volgende e-mailadres: redactie@joods.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens die door joods.nl verwerkt kunnen worden ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Verificatie/identiteitscontrole van specifieke bezoekers van de website, vrijwilligers, donateurs, adverteerders of andere relaties van joods.nl;
 • Om gebruik te kunnen maken van specifieke functionaliteiten en/of dienstverlening van joods.nl;
 • Commerciële en niet-commerciële doeleinden;
 • Gebruikerservaring en interactie van onze website en social media kanalen te verbeteren.
  • Zo zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze site: voor welke pagina bestaat grote belangstelling, aantallen bezoekers, wat zijn de stille en drukke uren en vanuit welke landen onze website wordt bezocht. Ook om de (optimale) werking van website functionaliteiten te meten en aan te passen aan de software en apparatuur van gebruikers, houden we bij met welke type telefoon, het besturingssysteem en van welke browser gebruikt gemaakt wordt om onze website te bezoeken.

Afhankelijk van de doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straat en huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Mobiele telefoonnummer;
 • Vaste telefoonnummer;
 • Geslacht.

In een beperkt aantal specifieke gevallen kunnen wij tevens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • CV;
 • Foto;
 • Nummer op werk;
 • KvK-nummer;
 • Naam eigenaar van een onderneming.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo (kunnen wij) gebruik maken van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en overige communicatie uitingen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Joods.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Deze website maakt gebruik van een SSL-certificaat, herkenbaar aan HTTPS voor de url, en is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels een zeer sterke encryptie.
 • Het aantal personen die toegang heeft tot persoonsgegevens is beperkt..
 • Alle personen die namens joods.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Via ons contacformulier kunt u joods.nl verzoeken de gegevens die wij over je verzamelen te laten wijzigen of te verwijderen.

Sommige gegevens kan joods.nl niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een financiële relatie (lidmaatschap, donatie, advertentie) en de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Indien joods.nl specifieke gebruikers van ons platform wenst te blokkeren tot haar website en/of social media kanalen wegens zwaarwegende factoren (veiligheid, racisme, discriminatie en/of anderzins strafbaar gedrag), behoudt joods.nl het recht persoonsgegevens te bewaren die praktisch noodzakelijk zijn om een dergelijke blokkade mogelijk te maken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen schriftelijk of via ons contactformulier. Wij zullen er alles aan doen om er samen uit te komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

WIJZIGINGEN

Joods.nl behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te herzien. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u joods.nl website bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waar u zich aan dient te houden.

Laatste update: 21 mei 2018