Reddingsplan Dode Zee


Israël, de Palestijnse Autoriteit en Jordanie gaan gezamenlijk onderzoeken of het mogelijk is een kanaal te graven tussen de Rode en de Dode Zee om de alarmerend lage waterstand van de Dode Zee op termijn enigszins op peil te brengen.

De Dode Zee, met zijn 417 meter onder de zeespiegel de laagst gelegen
en zoutste binnenzee ter wereld, wordt gevoed door de rivier de
Jordaan, maar al tientallen jaren wordt 90% van het rivierwater vooral
door Israël weggepompt voor irrigatie, industrie en stedelijke
drinkwatervoorziening. Het waterpeil in de Dode Zee is sinds 1960 27
meter gedaald en neemt nog ieder jaar met 1 meter af.

Het 170 km lange kanaal zal in de eerste plaats gaan voorzien in de
zoetwaterbehoefte van de Palestijnse gebieden en Jordanie, waar al
tijden een groot tekort aan drinkwater bestaat. Als het plan levensvatbaar blijkt zal in de toekomst water uit de Rode
Zee via een energiecentrale en een ontziltingsinstallatie naar de Dode
Zee worden geleid. De uitvoering van het project zal ca. 5 jaar in
beslag nemen, waarna jaarlijks 850 miljoen kuub zoet water naar de drie
landen aan de Dode Zee kan worden geleid en ook 550 megawatt aan
elektriciteit worden opgewekt.

Volgens de voorlopige plannen zal door het kanaal water uit de Rode Zee
bij Aqaba omhoog worden gepompt en naar de Dode Zee worden geleid. De
kosten van een eerste haalbaarheidsonderzoek, dat wordt
medegefinancierd door de Wereldbank, worden geraamd op ca. 20 miljoen
dollar. Over twee jaar zal duidelijk moeten zijn of en zo ja hoe het
kanaal kan worden gerealiseerd.

In eerste instantie zullen de milieu-effecten op de Rode Zee en de
invloed van het zoete water op de medicinale eigenschappen vanhet
Dode-Zeewater worden onderzocht. Een ander onderzoekspunt is de
Arava-wadi waar het kanaal zou moeten komen. Tevens zal worden gekeken
naar de haalbaarheid van een ontziltingsinstallatie bij de Dode Zee die
kan voorzien in de drinkwaterbehoefte in Jordanie en de Palestijnse
gebieden.

Het totale project, met inbegrip van alle installaties, zal ca. 3,5
miljard dollar gaan kosten. Als alles volgens plan verloopt zal het
kanaal met alle bijbehorende installaties over 5 jaar operationeel
kunnen zijn, maar een merkbare invloed op het waterniveau van de Dode
Zee kan pas over 20 jaar worden gemeten, is de mening van deskundigen.

Water is al decennia een bron van spanningen in het Midden-Oosten. Het
begin van de Zesdaagse Oorlog waren de Israëlische bombardementen op de
waterwerken waarmee Libanon, Syrie en Jordanie de zijrivieren van de
Jordaan omleidden waardoor het water de hoofdrivier niet meer kon
bereiken.

Nog in 2002 uitte Israël scherpe waarschuwingen aan het adres van
Libanon omdat dat land voorbereidingen trof om water uit de
Hasbani-rivier weg te pompen, en onlangs beschuldigde de Palestijnse
Autoriteit Israël ervan de ondergrondse waterbekkens in de Palestijnse
gebieden voor eigen gebruik leeg te pompen.

De ministers Benjamin Ben-Eliezer (Israël), Abu Saud (Jordanie) en
Ghassan al-Khatib (Palestijnse Autoriteit) tekenden de
samenwerkingsovereenkomst in Jordanie. “Deze overeenkomst versterkt
zowel onze economische als onze politieke banden”, aldus Ben-Eliezer.

Zie ook: www.bibleplaces.com

Advertentie (4)