Bron quotatie gerelateerd aan hoofdstuk 2 ‘Profetie in relatie met de mondelinge Tora’


De Eeuwige zei tegen Mosje: "Zie, IK kom in een dichte wolk bij je opdat het volk horen zal als IK met je spreek, waardoor ze ook op jou zullen vertrouwen, voor altijd!" (Exodus, 19:9).De Eeuwige zei tegen Mosje: "Zo moet je het zeggen tegen de Kinderen van Jisrael: Jullie hebt het zelf waargenomen dat IK van de hemel uit met jullie gesproken heb (Exodus 20: 19). Want dit gebod, dat ik je heden voorschrijf is niet iets bovennatuurlijks voor je en het is niet iets dat ver verwijderd is. Het is niet in de hemel, zodat je zou moeten zeggen: Wie stijgt er voor ons naar de Hemel, haalt het voor ons en laat en laat het ons horen, zodat wij het kunnen doen. Ook is het niet aan de overkant van de zee, zodat je zou moeten zeggen: Wie steekt er voor ons over naar de overkant van de zee, haalt het voor ons en laat het ons horen, zodat wij het kunnen doen. Integendeel, volkomen binnen je bereik is het gebod, zowel om het met je mond te belijden als om het met overgave van je hart te doen (Deuteronomium 30:11-14). Want al deze volkeren, die je nu verdrijft, schenken wel gehoor aan de voorspellers uit het wolkenbeloop en aan de wichelaars; maar jou staat de Eeuwige, je G`D, zoiets niet toe. Een profeet uit je eigen kring, uit je broeders, zoals ik, laat de Eeuwige, je G`D, bij je opstaan, naar hem moet je luisteren. Geheel in overeenstemming met wat je zelf van de Eeuwige, je G`D, bij de Chorew gevraagd hebt op de dag der samenkomst, toen je zei: Ik wil niet verder luisteren naar de stem van mijn G`D en dat grote vuur wil ik niet meer zien, opdat ik niet zal sterven. En toen zei de Eeuwige tegen mij: Ze hebben gelijk met wat ze daar zeggen. IK zal een profeet laten op staan uit de kring van hun broeders evenals jij bent en IK zal Mijn woorden in zijn mond leggen, dan zal hij tot hen spreken al wat IK hem gebied. En diegene die niet luistert naar Mijn woorden die hij uit Mijn naam zal spreken, van hem zal IK zelf rekenschap vragen. Maar de profeet, die de brutale opzet heeft iets uit Mijn naam te verkondigen wat IK hem niet heb opgedragen te zeggen of die uit naam van andere goden spreekt, die profeet moet sterven. En als je bij jezelf denk: Hoe kunnen we het woord onderkennen dat de Eeuwige gesproken heeft? Dat is het geval als de profeet in naam van de Eeuwige gesproken zou hebben en er gebeurt niets van dien aard en het komt niet uit, dan is dat het woord, dat de Eeuwige niet gesproken heeft. Met brutaal opzet heeft die profeet het dan uitgesproken; heb dan geen angst voor zijn persoon (Deut, 18: 14-22). Alles wat ik jullie voorschrijf, moet je nauwgezet in praktijk brengen, voeg er niets bij, en neem er niets af. Wanner er een profeet of iemand die in zijn dromen visioenen heeft bij je optreedt en je een teken of een wonder aankondigt en dat teken of dat wonder, dat hij jou beloofd heeft komt uit en hij zegt: Laten we andere, jou onbekende goden volgen en die dienen, luister dan niet naar de woorden van die profeet of van hem die als dromer optreedt, want de Eeuwige, je G`D, stelt jullie op de proef om te weten te komen of jullie wel met heel jullie hart en ziel van de Eeuwige, jullie G`D houden. De Eeuwige, jullie G`D moeten jullie volgen, voor Hem moeten jullie ontzag hebben, Zijn geboden moeten jullie stipt nakomen, aan Zijn roepstem moeten jullie gehoor geven, Hem moeten jullie dienen en met Hem moeten jullie je verbonden voelen.En die profeet of hij die als dromer optreedt moet ter dood gebracht worden, want hij heeft, met de bedoeling jullie af te brengen van de weg die de Eeuwige , jullie G`D, jullie had voorgeschreven te gaan, afval gepreekt van de Eeuwige, jullie G`D, die jullie uit het land Egypte heeft gevoerd en die jullie verlost heeft uit het slavenhuis; zo moet je het kwade bij je verwijderen.(Deut, 13:1-6)Op de verklaring van twee getuigen of van drie getuigen kan iemand die ter dood veroordeeld zal worden, ter dood gebracht worden; hij kan niet ter dood gebracht worden door de verkla