Derde Joods-Katholieke topontmoeting

Joods-Katholieke topontmoeting
Een delegatie onder voorzitterschap van Centraal Joods Overleg (CJO) en een delegatie van van de Nederlandse Bisschoppenconferentie troffen elkaar in het Joods Cultureel Centrum te Amsterdam. Sinds 2008 is het de derde keer dat een dergelijke ontmoeting plaatsvindt.

Tijdens het gesprek werd stilgestaan bij twee recente documenten over de relatie jodendom-christendom. Ten eerste de verklaring  ‘To Do the Will of our Father in Heaven’ van een groep traditionele rabbijnen uit Israël en de Verenigde Staten. Vervolgens het document ‘The Gifts and the Calling of God Are Irrevocable’ van de Pauselijke Commissie voor de Religieuze Betrekkingen met het Jodendom. Naar aanleiding van de eerste tekst spraken de deelnemers met elkaar over de betekenis van religieuze verscheidenheid aan de ene kant en een gedeelde gerichtheid aan de andere kant. Van Katholieke zijde werd beklemtoond dat het bestaan van verschillende godsdiensten een mysterie van God is. Dat hoeven wij niet op te lossen.

Het Rooms-Katholieke document was aanleiding voor een gesprek over het opnemen van nieuwe leden in de gemeenschap. In relatie tot het Jodendom beklemtoonde Mgr. Woorts dat de RK Kerk moet getuigen van haar geloof in Jezus Christus als Verlosser, maar institutionele bekeringsmissie afwijst. Immers, het Jodendom is evenals het christendom ‘drager van Gods Woord’. Hierna ging het gesprek over de verschillen tussen jodendom en christendom wat betreft het opnemen van nieuwe leden in de gemeenschap.

Andere actuele zaken die aan de orde kwamen waren de plaats van de religie in de samenleving en het groeiende onbegrip voor religie en religiositeit. Het blijft belangrijk als religies zij aan zij te staan, zeker ook met de moslims. Verder kwamen de vervolging van christenen in het Midden-Oosten en de opvang van vluchtelingen ter sprake. De deelnemers aan het gesprek waren het erover eens dat we niet naïef moeten zijn, maar tegelijkertijd gastvrij moeten blijven en een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen, vooral door de inzet van vrijwilligers. De suggestie om de RK Dag van het Jodendom 2017 te wijden aan het thema ‘vreemdeling’ werd door de Joodse gesprekspartners met instemming begroet. Tenslotte werd afgesproken zo mogelijk volgend jaar weer bijeen te komen.

Aan deze hartelijke ontmoeting werd deelgenomen door Mgr. H. Woorts (bisschop-referent voor het Jodendom), Mgr. E. de Jong (hulpbisschop Roermond), de rabbijnen R. Evers (NIK) en M. ten Brink (Verbond/LJG), de voorzitter van het CJO L.R. van der Wieken alsmede F. Zwarts, vicevoorzitter van de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom (KRI) en T. de Lange, beleidsmedewerker KRI/SRKK.

Bron: NIK

Advertentie (4)