Bestuur JBO afgetreden

Het voltallige bestuur van Joods Bijzonder Onderwijs heeft half januari 2004 met onmiddellijke ingang haar functie ter beschikking gesteld.

 

Schoolleiding en medezeggenschapsraden van Ganon Judith, Ganon Hagamadiem, Rosj Pina en Maimonides zijn maandagavond 19 januari geïnformeerd dat het voltallige bestuur van Joods Bijzonder Onderwijs met onmiddellijke ingang haar functie ter beschikking heeft gesteld. Medewerkers, ouders en verzorgers werden per brief van het besluit in kennis gesteld.

In de toelichting op het besluit af te treden schrijft het bestuur:

Op het eerste gezicht is er weinig reden tot een dergelijke drastische stap. Immers, de scholen functioneren momenteel goed, de kwaliteit van het Joodse onderwijs groeit nog steeds, de nieuwbouw van Rosj Pina is na vijf moeizame jaren van start gegaan en het bestuur is druk op weg om de exploitatie en management van de scholen voor te bereiden op de toekomst. Veel anddacht gaat verder uit naar de inrichting van de nieuwe school in al haae facetten, inclusief kinderdagverblijf.

Als al deze zaken op schema liggen, waarom dan onze functie ter beschikking stellen?

Om te komen tot een beter werkbare structuur voor JBO hebben wij als bestuur de afgelopen tijd in samenspraak met het Curatorium, dat officieel als een Raad van Toezicht van het bestuur functioneert, getracht tot een aanpak hioervan te komen. het bleek echter niet mogelijk om hier op een structurele wijze invulling aan te geven. De druppel was dat een zeer recent (ongeveer 4 weken geleden) benoemd curatoriumlid, al voor dat enig inhoudelijk gesprek met ons bestuur had plaatsgevonden, namens het Curatorium liet weten dat er geen goede samenwerking met dit bestuur mogelijk was. Overigens zonder dat dit naar ons toe op een redelijke wijze onderbouwd kon worden.

Toch hebben wij als bestuur nog geprobeerd tot een oplossing te komen. Dit vooral met het oog op een ongehinderde doorgang van de nieuwbouw van Rosj Pina, waarvoor wij ons in de afgelopen jaren sterk hebben gemaakt en wat wij nog steeds zien als een speerpunt van ons beleid en waarvoor wij ons nog steeds sterk willen maken.

Het is ons echter gebleken dat met het Curatorium geen afspraken zijn te maken, waardoor wij alle vertrouwen in hen hebben verloren. Zo werd ons ondermeer duidelijk dat afgelopen week al in een ander joods bestuur iemand aankondigde door het Curatorium te zijn aangezocht als voorzitter van een nieuw te vormen JBO-bestuur. Dit terwijl er tot op heden nog geen enkel inhoudelijk overleg tussen Curatorium en JBO-bestuur heeft plaatsgevonden.
U zult begrijpen dat wij onder dergelijke omstandigheden onmogelijk kunnen blijven functioneren.

Wij hebben dan ook met pijn in ons hart moeten besluiten om onze functie ter beschikking te stellen. Formeel betekent dit dat het Curatorium een nieuw bestuur zal moeten vormen en tot die tijd aansprakelijk zal zijn voor alle bestuurlijke zaken met betrekking tot JBO.
Wij willen eenieder van u waarvan wij wel het vertrouwen hebben genoten, bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen en wensen u en eenieder die bij de JBO-scholen betrokken is voor de komende tijd het allerbeste toe.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Joods Bijzonder Onderwijs
Benno Friedberg
David Brilleslijper
Anita Liemburg
Jigal Markuszower
Sharon van Embden