Dag regering: het is wel mooi geweest

‘Ik heb mijn trouwe lezers beloofd aan de hand van een actueel voorbeeld te illustreren waarom het democratische gehalte van Israël verbetering behoeft.’

Israël maakt de moeilijkste periode sinds de oprichting van de Staat door. De stemming in het land is mineur. De oorzaak van deze stemming is de regering van Nationale Eenheid. Ik ben nooit een voorstander van zo?n regering geweest. Een regering van Nationale Eenheid suggereert immers dat er geen alternatief bestaat voor het huidige beleid. Dat is op zich al genoeg reden om mies van te worden. En wanneer er geen beleidsalternatieven bestaan, is de democratie gestorven.Ironisch genoeg bevindt Israël zich in zo?n moeilijke situatie omdat het voortbestaan van de Staat niet bedreigd wordt. Bedreiging van de Staat heeft keer op keer bewezen het sterkste bindmiddel in de samenleving te zijn. De politieke partijen maken van dit verschijnsel al jaren misbruik. Zij houden de kiezers voor dat de veiligheidssituatie verdere democratisering niet mogelijk maakt. Het wordt steeds meer mensen duidelijk dat dit klinkklare onzin is. En wat dan overblijft is de constatering dat de Israëlische samenleving als los zand aan elkaar hangt en verontrustend weinig landgenoten bereid lijken verder te kijken dan het onmiddellijke eigenbelang. Degenen die dat wel willen lukt het niet zich politiek te organiseren.Ik voel er niet voor om u een lijst te presenteren van actuele voorstellen en omissies die mijn uitspraak ondersteunt. Veel liever noem ik een aantal beleidsvoornemens die Israël ten goede zouden komen.Nederzettingen in de West BankIsraël sluit alle nederzettingen die sinds 10 september 1993 betrokken zijn. Op die datum tekende Yitzhak Rabin, z.l., de overeenkomst met de PLO tot wederzijdse erkenning. De internationale gemeenschap wordt gevraagd de kosten van herhuisvesting te financieren.De vrijgekomen middelen van Israël?s staatshuishouden worden aangewend voor verdere ontwikkeling van de nederzettingen in de Negev en de Galil.InfrastructuurTer bestrijding van de werkloosheid worden infrastructurele werken ter hand genomen zoals wegenbouw, uitbreiding van het rioolnetwerk en de elektriciteitsvoorziening naar alle dorpen en nederzettingen.Einde rol US $ In het binnenlands betalingsverkeer wordt de US $ uitgebannen. Dit heeft vooral invloed op de huren en tarieven van professionele diensten in de gezondheidszorg, advocatuur en dergelijke. Deze maatregel behoeft uitgebreide wetgeving die creativiteit ter omzeiling ten sterkste ontmoedigt.OnderwijsKinderen in de leerplichtige leeftijd dienen allen in een wettelijk vastgelegd pakket vakken onderwezen te worden. Scholen die dit pakket niet aanbieden worden niet als zodanig erkend. Dit onderwijs is toegankelijk voor allen.HuwelijkEr wordt een burgerlijk huwelijk geïntroduceerd. Reform en Conservative rabbijnen krijgen ook het recht huwelijken te sluiten. De keuze van de huwelijksvorm heeft geen invloed op de joodse status.Vergoeding leden van de KnessetDe stijging van de vergoeding van Knesset leden ? dat wil zeggen: salaris en emolumenten ? zal niet meer bedragen dan de helft van de stijging van het minimumloon.Al deze voorstellen hebben gemeen dat de acceptatie ervan volledig los staat van de ontwikkeling van de verhouding tot het Palestijns Bestuur. Zo zijn er nog vele voorstellen denkbaar.U wordt van harte uitgenodigd uw eigen voorstellen in te dienen. De voorstellen die door de Spiero Commissie komen zult u in de komende weken op deze web site terugvinden.Tot slot nog de oplossing die ik u beloofde voor het versterken van Israël?s democratie: aliyah natuurlijk. De shaliach is te bereiken in Amstelveen: 020 ? 645 9465.

Advertentie (4)