Beth Shalom gered van ondergang

Beth Shalom
Beth Shalom

Het bejaardenhuis Beth Shalom (‘huis van vrede’) in het Amsterdamse buitenveldert hoeft haar deuren niet te sluiten nu de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan en het Joodse bejaardenhuis het voornemen hebben afgesproken om te fuseren. Per 1 januari 2014 zal Beth Shalom deel gaan uitmaken van Cordaan, maar zij blijft onder eigen naam en met eigen identiteit voortbestaan. De fusie vindt plaats op verzoek van de zorgkantoren Zorg en Zekerheid en Achmea.

Problemen

Beth Shalom, met vestigingen in Amsterdam Buitenveldert en Amstelveen, verkeert al lange tijd in financiële problemen. Er is een negatief vermogen en er wordt voor 2013 opnieuw gerekend op een negatief exploitatieresultaat. Ook plaatste de Inspectie voor de Gezondheidszorg Beth Shalom in 2011 onder verscherpt toezicht. De zorgkantoren hebben Cordaan gevraagd om de continuïteit van de Joodse ouderenzorg te waarborgen. Cordaan is daartoe onder voorwaarden bereid.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat Beth Shalom de financiële tekorten aanvult. Een aantal Joodse organisaties heeft zich inmiddels ruimhartig bereid verklaard om daarvoor zorg te dragen. Ook moet Beth Shalom verder reorganiseren zodat er vanaf 1 januari 2014 geen verlies meer wordt geleden. Onderzoek door een externe accountant dient uit te wijzen of er geen structurele beletselen zijn voor een gezonde en duurzame bedrijfsvoering.

Reactie Beth Shalom

De bestuurder van Beth Shalom, Trudy Prins, is “buitengewoon verheugd” over de fusie met Cordaan:

“De continuïteit van Beth Shalom is in het geding. We zouden er minstens tien jaar over doen om de tekorten weg te werken en dat is niet realistisch. Als we deze oplossing niet hadden gevonden, was het doek voor onze unieke en prachtige voorziening gevallen. Daarom zijn we bijzonder blij dat ons voortbestaan nu dankzij Cordaan verzekerd is.”

Prins is sinds zeven maanden bestuurder bij Beth Shalom. Over de financiële situatie zegt zij: ”Die is vooral het gevolg van het feit dat de financieringssystematiek die in 2009 van kracht werd, niet goed is ingevoerd. Dat heeft jaar na jaar tot tekorten geleid. Daarbij kost een Joodse instelling door allerlei religieuze voorschriften en gebruiken meer dan een gewone instelling. Maar er is inmiddels een forse reorganisatie afgerond. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we aan de voorwaarden van Cordaan kunnen voldoen, zodat de fusie per 1 januari aanstaande een feit zal zijn.”

Reactie Cordaan

Eelco Damen, bestuursvoorzitter van Cordaan, zegt:

“Beth Shalom neemt een bijzondere plaats in binnen de zorg. Enerzijds door de religieuze en culturele aspecten, anderzijds omdat de Joodse ouderenzorg niet los kan worden gezien van de diepe sporen die de Tweede Wereldoorlog in deze gemeenschap heeft achtergelaten. Wij zijn van oordeel dat het ongewenst zou zijn als Beth Shalom zou verdwijnen. En omdat wij als organisatie diversiteit van grote waarde vinden, hebben onze Raad van Bestuur en onze Raad van Toezicht besloten om het zorgaanbod voor deze bijzondere groep in stand te houden.”

Meer informatie:

Beth Shalom en Cordaan werken vanuit een vergelijkbare visie op ondersteuning en zorg, waarbij de eigen keuzes van de cliënten, zijn of haar identiteit en de eigen mogelijkheden van de cliënt en zijn of haar familie centraal staan. De schaalgrootte biedt mogelijkheden om zowel in het zorgproces als in de bedrijfsondersteuning efficiëntieslagen te maken. Er komt een speciale adviescommissie die zich richt op de borging van de Joodse identiteit.

Beth Shalom biedt ruimte aan 242 ouderen met een joodse culturele of religieuze achtergrond, die er hun Joods-zijn op eigen wijze kunnen beleven. Er zijn onder meer een verzorgingshuis, een somatische verpleegafdeling, een locatie voor psychogeriatrische cliënten, een centrum voor dagactiviteiten en aanleunwoningen.

Cordaan (8500 fte’s) biedt aan 19.000 cliënten een breed aanbod op het terrein van thuiszorg, zorg voor mensen met verstandelijke en psychiatrische beperking en ouderenzorg. Er zijn onder meer zesentwintig woonlocaties voor verpleging en verzorging en Beth Shalom wordt daar als resultaatverantwoordelijke eenheid aan toegevoegd. De zorg voor cliënten van Beth Shalom wordt na de fusie ongewijzigd voortgezet. Ook het huidige toelatingsbeleid van Beth Shalom zal niet veranderen.

De Autoriteit Consument en Markt (voorheen NMA) moet nog onderzoeken of er bezwaren bestaan tegen de voorgenomen fusie. De zorgkantoren en de gemeente Amsterdam zijn positief over het samengaan van Beth Shalom en Cordaan. Zorgwethouder Eric van der Burg: “Het is goed dat Beth Shalom op deze manier, mét behoud van de eigen Joodse identiteit, kan blijven bestaan. In Amsterdam hoort een huis als Beth Shalom, ik ben dan ook blij dat Cordaan zijn verantwoordelijkheid pakt en dat de specifieke zorg voor de bewoners verzekerd is.”

Bron: Cordaan

Advertentie (4)