Activiteiten van het CJO januari – juni 2004

De activiteiten van het Centraal Joods Overleg worden uitgevoerd t.b.v. de gehele Joodse gemeenschap in Nederland. Bewust of onbewust, direct of indirect, van de activiteiten van het CJO profiteren alle Joden in Nederland, ook zij die zich niet bewust met de Joodse gemeenschap willen identificeren.

Restitutie- en Verdelingszaken
Het CJO is nog op allerlei manieren actief in het proces van restitutie en verdeling. Zo werd er o.a. gesproken over de reglementen en statuten van de stichting voor de verdeling van de collectieve tegoeden (deze moeten door het CJO worden goedgekeurd). Het CJO heeft zijn goedkeuring hier aan gehecht en deze worden nu besproken met het buro Maror.

Ook werd er binnen het CJO gesproken over een al geruime tijd geleden door het CJO ingediende diamantclaim bij de Holocaust Victim Assets Litigation.
In verband met op termijn de beëindiging van de werkzaamheden van de Stichting Individuele Bankenaanspraken Sjoa en de Stichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa werd een traject ingezet ter behoud van de door deze stichtingen opgebouwde archieven. Dit traject wordt geleid door oud-CJO voorzitter Rob Wurms, Samu de Leeuw, die nu bestuurslid is, vertegenwoordigt de belangen van het CJO in deze commissie. Naast het CJO, en de twee genoemde Sjoa-stichtingen doen vele andere betroken organisaties met dit archief-project mee, waaronder het ministerie van Financiën, de verenigingen van banken en verzekeraars, de stichting Platform Israël en de lidorganisaties van de Adviesraad

Restitutie en Verdeling
Daarnaast probeert het CJO recentelijk te bemiddelen in de enigszins problematische verhouding tussen het Platform Israël (SPI) en de stichting Marorgelden Overheid (SMO). Daartoe hebben besprekingen plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van het SPI en Kamer III en op diens verzoek met secretaris-generaal Gerritsen van het ministerie van Financiën. Een compromisvoorstel is door CJO-bestuurslid Ronny Naftaniel geformuleerd en door het CJO als leidraad voor bemiddeling aanvaard teneinde tot een oplossing te geraken. In het gesprek van het CJO met de S-G van Financiën heeft deze het voorstel overgenomen. Getracht wordt nu door hem om aan de hand van dit bemiddelingsvoorstel een oplossing in het geschil te bereiken.

Gesprek met het IKV
Op 18 maart jl. vond er overleg plaats tussen het CJO en Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Namens het CJO waren daarbij voorzitter David Cohen Paraira, Harry van de Bergh en Ruben Vis aanwezig. De directe aanleiding voor dit gesprek werd gevormd door de uitspraken inmiddels al weer geruime tijd geleden van toenmalig IKV-secretaris M.J. Faber ten aanzien van de staat Israël. Het CJO was door het optreden van Faber verontrust over de houding van het IKV t.a.v. (de recente ontwikkelingen in) de staat Israël. Zowel CJO en IKV beschouwden dit overleg als positief en verduidelijkend, en besloten werd, ter behoud van die duidelijkheid, voortaan jaarlijks een overleg te organiseren.

Tweede Kamer-overleg inzake antisemitisme
CJO-secretaris Ruben Vis was aanwezig bij het Algemeen Overleg Tweede Kamer met minister Verdonk over antisemitisme en racisme op 15 april. De partijen uitten zich in bezorgdheid en vroegen om diverse maatregelen, waaronder aandacht voor antisemitisme en Sjoa bij cursussen voor inburgering.
Alle partijen, behoudens de LPF de zich niet uitliet over antisemitisme maar zich op discriminatie in brede zin concentreerde, en de absente SP die haar prioriteiten bij andere beleids

Advertentie (4)