Joodse scholen in Antwerpen onder druk


Orthodox-joodse scholen in Antwerpen zijn in conflict gekomen met het Vlaamse ministerie van onderwijs omdat ze niet bereid zijn de van overheidswege aan scholen opgelegde richtlijnen voor sexuele voorlichting te volgen. Basisschool Bais Rachel is haar erkenning al kwijt, vijf andere scholen zijn nog met de overheid in gesprek.

De basisschool voldeed volgens de onderwijsinspectie niet aan de
voorwaarden voor erkenning. Een van de doelstellingen is namelijk dat
leerlingen op de basisschool als onderdeel van het vak Maatschappelijke
Orientatie ook seksuele voorlichting krijgen, maar de wijze waarop dat
vak onderwezen moet worden, is in strijd met de joodse
geloofsopvattingen.

Letterlijk schrijft de overheid voor dat de leerlingen na zes jaar
lagere school “de functie van belangrijke organen die betrokken zijn
bij de levensprocessen van de mens” kennen. Bovendien moeten ze de
“lichamelijke veranderingen die ze bij zichzelf en leeftijdsgenoten
waarnemen, herkennen als normale aspecten”.

Die officiele omschrijving van seksuele voorlichting wordt volgens
Stauber door de inspectie te strak geinterpreteerd. Daardoor zou er
geen ruimte zijn voor de interpretatie zoals die in de Thora staat.

Volgens Mordechai Stauber, directeur van Bais Rachel houdt de
onderwijsinspectie alleen rekening met haar eigen interpretatie. De
Raad van State verwierp de bezwaren van de school en steunde de
beslissing van het departement Onderwijs.

Bais Rachel heeft nu een nieuwe aanvraag tot erkenning ingediend,
waarover ze onderhandelt met het departement Onderwijs. Dit schooljaar
mag er nog les gegeven worden, maar zonder erkenning is het einde van
de school in zicht.

Vijf andere Antwerpse basisscholen lopen om dezelfde reden het risico
hun erkenning te verliezen. Een dergelijke intrekking betekent niet
alleen een verlies van subsidies. Zonder erkenning kunnen de scholen
geen officiele diploma’s uitreiken.

In de joodse scholen krijgen de kinderen niet alleen vakken uit het
normale pakket zoals Maatschappelijke Orientatie. De gesubsidieerde
‘profane’ vakken worden aangevuld met meer dan tien uur joodse les,
onder meer op zondagochtend. Voor die extra uren krijgen de scholen
geen geld.

Van seksuele voorlichting hebben de joodse scholen steeds hun eigen
interpretatie gehanteerd. Pas nu is dat een probleem geworden omdat de
eindtermen steeds gedetailleerder worden beschreven en strenger
gecontroleerd.

In Antwerpen volgt  90% van alle joodse kinderen joods onderwijs.

Advertentie (4)