Tweede Kamer: “Houd rekening met studenten die sjabbat in acht nemen”

De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om rekening te houden met studenten die de sjabbat-voorschriften in acht nemen en daardoor in de knel komen met verplichte deelname aan colleges en werkgroepen op universiteiten en hoge scholen.

Knelpunt
De Kamer heeft hier bij de minister voor hoger onderwijs en wetenschappen op aangedrongen nu de opleidingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs ertoe over gaan om een deel van de colleges en werkgroepen in het weekend te gaan geven.

Aanleiding voor deze verbreding van het les- en collegerooster is de coronacrisis. Er dreigen studieachterstanden te worden opgelopen. Daarnaast willen hogescholen en universiteiten voldoen aan de wens om het onderwijs voor studenten breder te spreiden over de week. Daarmee wordt het openbaar vervoer door studenten minder belast. Het gevolg is dat er onderwijs gaat worden gegeven op zaterdag (en zondag) wat een knelpunt op kan leveren in verband met sjabbat.

Korte tijd
De motie van Eppo Bruins (Christenunie) werd op dinsdagmiddag ingediend en kwam op donderdagmiddag, de laatste dag voor het zomerreces, in stemming. Het NIK heeft zich in de korte tijd die er was tussen indiening van de motie en de stemming ingezet om er voor te zorgen dat Kamerleden zoveel mogelijk uitleg kregen over het belang van de motie.

De wekelijkse sjabbat-rustdag betekent dat aan onderwijs niet wordt deelgenomen en dat erheen reizen ook niet mogelijk is. NIK-secretaris Ruben Vis “Het jodendom is een religie van voorschriften. Dat luistert nauw en heeft dus tot gevolg dat onder het werkverbod zoals we dit kennen voor sjabbat en joodse feestdagen ook het niet-deelnemen aan scholing op deze dagen behoort, daar komt ook het reizen bij van woonplaats naar hogeschool of universiteit, het dragen van voorwerpen (laptop) of het inschakelen van elektriciteit.”

Moeder alle vrijheden
Met het NIK hebben ook Joodse studenten zich tot de Kamerleden gewend om hun punt te maken. Zij hebben de parlementariërs vooral laten weten dat godsdienstvrijheid zo ongeveer de moeder aller vrijheden is in dit land en dat waar de Kamer zich – terecht – voor nieuwere vrijheden inspant deze oude vrijheid niet vergeten mag worden. “De oorsprong van die verworvenheden moeten we niet uit het oog verliezen”, schreef een van de studenten in een brief aan diverse fracties.

Rustdag eerbiedigen
De Christenunie-motie kreeg uiteindelijk de steun van een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. De aangenomen motie verzoekt de regering om onderwijsinstellingen rekening te laten houden met studenten die op een van de weekenddagen om religieuze reden een rustdag eerbiedigen, zodat onderwijsinstellingen coulant omgaan met een eventuele aanwezigheidsplicht.